คณะผู้บริหาร

นายบุน ควี ลิ้ม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)

-

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Nanyang Business School, Nanyang Technological University สิงคโปร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหาร ธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและ ภัตตาคาร) University of Denver, Colorado สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บ. ดุสิตธานี รีท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit Overseas Co., Ltd.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit USA Management Inc.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บ. เกรซ มี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, LVM Holdings Pte. Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, Private Homes and Villas Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
2556 - 2559 ประธานบริหาร, Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd.
2554 - 2556 รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย, โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอปโทรนส์