คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมี ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชนินทธ์ โทณวณิก
รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / กรรมการการลงทุน